PODMÍNKY REZERVACE


• Pronajímatel je povinen předat karavan v řádném technickém stavu, s platnými doklady a příslušenstvím dle předávacího protokolu.
•  K tažení karavanu stačí ŘP skupiny B, pokud celková hmotnost celé soupravy nepřekročí 3500 kg.
 Pokud je hmotnost vyšší než 3500kg a nepřekročí 4250 kg, stačí ŘP sk.B a rozšíření B96 (jízdní zkouška), v případě soupravy s celkovou hmotností nad 4250kg je potřeba k ŘP B ještě skupina E (testy a jízdní zkouška).
• Nájemce je povinen táhnout přívěs maximální rychlostí 80-100km/hod dle typu karavanu.
• Nájemce nesmí přenechat karavan do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost.
• K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
• Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 5% / min. 5.000,- Kč.
• Minimální doba pronájmu jsou 3 dny, v období od 1.července do 31.srpna je minimální doba pronájmu 7 dní.
• Nájemce pečuje o to, aby na karavanu nevznikla škoda, dodržuje instrukce pronajímatele a výrobce o používání karavanu a spotřebičů dle návodů v tištěné podobě v každém karavanu.
• Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (použitím zabezpečovacího zámku oje, zámků dveří a klapek, uzavřením oken), neodpojovat přívěs na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez dozoru.
• Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.).
• V karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky, atd.
• Je zakázáno v karavanu převážet předměty, které by mohly poškodit vnitřní vybavení.
• Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
• Zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického WC.
• Zákaz používání chemického WC bez chemie.
• Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
• V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného karavanu nebo rady v nouzi může nájemce volat na tel. +420 725 221 600 nebo +420 725 249 489.
• Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit, vedle částky odpovídající dennímu nájemnému, též smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin. Překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.
• Za ztrátu dokladů či klíčů od karavanu bude účtována smluvní pokuta 3000,-Kč.
Platební podmínky
• Rezervace obytného karavanu na daný termín (e-mail, tel.) platí pouze 3 dny. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.
• Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
• Při vyzvedávání obytného karavanu se skládá vratné kauce 20 000 Kč na případné škody nekryté havarijním pojištěním, atd.
Rezervační zálohy
• Při pronájmu 3 až 7 dní . . . . 3.000,- Kč.
• Při pronájmu 8 až 14 dní . . . 4.000,- Kč.
• Při pronájmu 14 dnů až 20 dní. . 7.000,- Kč.
• Při pronájmu 21 a více dní..........10.000,- KčRezervační záloha se při stornování minimálně 
týdnů před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.
Předání a vrácení
• Karavany se předávají v den a v domluveném čase v době od 8 do 18hodin, vždy však za denního světla.
• Karavan musí být vrácen v odpovídajícím stavu uklizený, čistý, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC.
• Při vrácení neuklizeného karavanu (umytá koupelna, kuchyně, lednice, umyté nádobí, vytřená podlaha atd.) účtujeme částku 1.000,- Kč (kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout čistou vodou)
• Při vrácení značně znečištěného karavanu, popř. nevyprázdněné kazety WC účtujeme částku 5.000,- Kč.
• Vyzvedávání a vracení karavanů: v předem dohodnutém čase v době od 8 do 18hodin, v místě U Hrůbků 251/3, 709 00, Ostrava - Nová Ves, příp. dle dohody.
• Převzetí karavanu a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 45 min, prosím, počítejte s tím při převzetí i předání.
V případě poruchy
  • Všechny naše obytné karavany jsou pravidelně servisovány a kontrolovány, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí karavanu.
Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajimatele.
• Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.
V případě nehody/poškození
• V případě škody na obytného karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu.
• Pořiďte fotodokumentaci.
• Informujte neprodleně pronajímatele.
Storno poplatky
Rezervační záloha se při stornování minimálně
 6 týdnů před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.
Odstoupení od rezervace
• Pronajimatel má právo od rezervace odstoupit ze závažných důvodů (nehoda, nepojízdnost, vyšší moc) kdykoli před započetím pronájmu a to bez sankce, nájemce o tom vyrozumí v co možná nejkratším termínu.